Skip to main content

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.morkrosno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do MOPR Krosno.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada pomocnika dostępności Accessiblity Helper Sidebar WP (WAH)

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)
Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Wilusz oraz Pan Michał Dąbrowski, adres email poczta@moprkrosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 204 59 .

Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie
  • Adres: ul. Piastowska 58
    38-400 Krosno
  • E-mail: poczta@moprkrosno.pl
  • Telefon: 13 43 204 59

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, budynek przy ulicy Piastowskiej 58

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOPR Krosno dostępne jest wejście od strony północnej i osiedla przy ul. Grodzkiej. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z windy dla niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony południowej i osiedla przy ul Piastowskiej, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku znajduje się Kasa, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego, Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Pokoje pracowników socjalnych oraz Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, Na klatce schodowej z wewnętrznej strony znajduje się barierka, a z zewnętrznej pochwyt co umożliwia bezpieczne korzystanie ze schodów w trakcie przemieszczania się osób na piętro lub parter. Budynek nie jest wyposażony w windę.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed Głównym wejściem budynku od strony północnej oprócz schodów znajduje się podnośnik osobowy dla osób niepełnosprawnych, na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna z opisem dla klientów MOPR Krosno. W chwili obecnej trwają prace nad budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia Rady Osiedla.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu obok głównego wejścia do budynku wydzielono dwa miejsca parkingowe dostosowane i oznakowane dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOPR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOPR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOPR Krosno zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, budynek przy ulicy Legionów 8

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOPR Krosno – Działu Interwencji Kryzysowej dostępne są dwa wejścia do budynku. Wejście główne usytułowane jest od ul. Legionów natomiast drugie wejście znajduje się od strony parkingu od ul. Legionów i przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych z dostępnym podnośnikiem osobowym dla osób niepełnosprawnych – jest to wejście przez pomieszczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na parterze znajduje się klatka schodowa umożliwiająca przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą schodów, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalająca przemieszczać się pomiędzy piętrami. Na pierwszym piętrze znajduje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie wraz z informacją, administracja, Gabinetami lekarskimi, pomieszczenia pozostałych członków zespołów (doradztwo zawodowe, psycholog, pedagog, pracownik socjalny) oraz Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze znajduje się Dział Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Punkt Pomocy Terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz Klub Abstynenta „Tytan”.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na piętrze budynku w korytarzu przed wejściem znajduje się tablica informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOPR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOPR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOPR Krosno zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.