Skip to main content

 

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: 

 • dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji;
 • mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,  co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadają stale źródło utrzymania;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskały pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (badanie psychologa bezpłatnie zapewnia MOPR Krosno) oraz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast