Skip to main content

 

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: 

 • dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji;
 • mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,  co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadają stale źródło utrzymania;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskały pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (badanie psychologa bezpłatnie zapewnia MOPR Krosno) oraz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Czytaj więcej…