Skip to main content

DKF.110.2.2022                                                               Krosno, dnia 28 lutego 2022 r.

        Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Agata Kasprzyk, zam. Haczów.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, a jej osoba została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test ze znajomości przepisów niezbędnych do pracy na stanowisku oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Agata Kasprzyk posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Krosno, dn. 15.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr 

        I. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – art. Ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Obywatelstwo polskie.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań określonych w naborze.
  8. Praktyczna znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku oraz ich interpretacji i stosowania w praktyce, a w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeks pracy.II. Wymagania dodatkowe:

Czytaj więcej…