Konkurs otwarty “Zapewnienie usług asystenta osobistego dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasto Krosno w 2020 roku”. Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Podstawa prawna:

art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 149 § 3, art.175 i  art.178 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Obowiązki kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

  • świadczenie pomocy osobie częściowo ubezwłasnowolnionej przy prowadzeniu jej spraw, w szczególności sprawowanie pieczy nad osobą pozostającą pod kuratelą  ( posiadając w tym zakresie jednocześnie kompetencję do dokonywania czynności faktycznych w sprawach dotyczących tej osoby np. spraw związanych z jej zdrowiem, pracą, organizacją spraw domowych
  • obowiązek sprawowania ogólnej pieczy nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wykonywany przez uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej podopiecznego, udzielanie mu rad, a w razie stwierdzenia zagrożenia jego interesów – występowanie z odpowiednim wnioskiem do sądu opiekuńczego.
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem.
  • uzyskanie zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo
  • składanie sprawozdań.
  • reprezentacja osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, oraz zarząd jego majątkiem – jeśli wynika z orzeczenia sądu. Wydane przez sąd opiekuńczy zaświadczenie określa zakres  uprawnień  kuratora.

Kurator obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod kuratelą i interes społeczny. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

 

Zgodnie z art.  179 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a  sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Placówka Wsparcia Dziennego

Zakres wykonywanych zadań:

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącej w niej udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast