Skip to main content

MOPR.111.1.2020                                                                           Krosno, dnia 12.08.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowska 58  poszukuje kandydata na stanowisko:

Psycholog

(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy do dnia 31.12.2020 r., w pełnym wymiarze czasu pracy)

Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, któremu rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i budować z nim więź.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie (szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez MOPR Krosno) oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko. Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Podstawa prawna:

art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 149 § 3, art.175 i  art.178 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Obowiązki kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

  • świadczenie pomocy osobie częściowo ubezwłasnowolnionej przy prowadzeniu jej spraw, w szczególności sprawowanie pieczy nad osobą pozostającą pod kuratelą  ( posiadając w tym zakresie jednocześnie kompetencję do dokonywania czynności faktycznych w sprawach dotyczących tej osoby np. spraw związanych z jej zdrowiem, pracą, organizacją spraw domowych
  • obowiązek sprawowania ogólnej pieczy nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wykonywany przez uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej podopiecznego, udzielanie mu rad, a w razie stwierdzenia zagrożenia jego interesów – występowanie z odpowiednim wnioskiem do sądu opiekuńczego.
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem.
  • uzyskanie zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo
  • składanie sprawozdań.
  • reprezentacja osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, oraz zarząd jego majątkiem – jeśli wynika z orzeczenia sądu. Wydane przez sąd opiekuńczy zaświadczenie określa zakres  uprawnień  kuratora.

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast