Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno:

 • dla prowadzonych postępowań zmierzających do ustalenia prawa, ustalenia wysokości oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, jak również do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na podstawie przepisów prawa:

Ustawy z dnia z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych zastosowanie ma ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi MOPR Krosno  zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ich usług, w tym usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych w podmiocie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Administratorze. Kategoria archiwalna B 10. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania podanych powyżej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych przepisów szczególnych, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – dodatek węglowy

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno:

 • dla prowadzonych postępowań zmierzających do ustalenia prawa, ustalenia wysokości oraz wypłaty dodatku węglowego, jak również do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na podstawie przepisów prawa:

ustawy z dnia Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych zastosowanie ma ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi MOPR Krosno  zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ich usług, w tym usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych w podmiocie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Administratorze. Kategoria archiwalna B 10. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania podanych powyżej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych przepisów szczególnych, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie w sprawie dodatku węglowego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno:

 • dla prowadzonych postępowań zmierzających do ustalenia prawa, ustalenia wysokości oraz wypłaty dodatku osłonowego, jak również do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na podstawie przepisów prawa:

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych zastosowanie ma ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi MOPR Krosno  zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ich usług, w tym usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych w podmiocie systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Administratorze. Kategoria archiwalna B 10. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania podanych powyżej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych przepisów szczególnych, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie w sprawie dodatku osłonowego.

Klauzula Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Program CZYSTE POWIETRZE

(wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego)

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzonych postępowań mających na celu wydanie na Państwa żądanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹ oraz art. 10 RODO¹);
 • przetwarzaniem, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO1),

W szczególności na podstawie art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713);

Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu archiwalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);

Odbiorcy danych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębna kategorię odbiorców, którym mogą być ujawniane Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy w związku z korzystaniem z ich usług, w tym z usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydania zaświadczenia, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz.164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo żądania ich usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”),
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu tj. przeprowadzenia postępowania w celu wydania zaświadczenia, o które się Państwa zwrócili

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Klauzula Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wolontariusza

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia Państwu wsparcia, o które się państwo zwracają w związku z:

 1. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹);
 2. przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO¹);

W szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu archiwalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO1);

Odbiorcy danych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębna kategorię odbiorców, którym mogą być ujawniane Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy w związku z korzystaniem z ich usług, w tym z usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych systemów informatycznych.

Źródło pochodzenia danych osobowych oraz kategorie danych

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych odnośnie Państwa sytuacji i potrzeb z Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) (moduł „Wsparcie Seniora”) prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W pozostałych przypadkach dane osobowe zostały pozyskane z przyjętych zgłoszeń.  

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wolontariatu, do którego Państwo przystąpili, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz.164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo żądania ich usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”),
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu umożliwienia Państwu realizacji wolontariatu, do którego  Państwo przystąpili jest niezbędne. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje, w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).