RODO dla   Interesanta

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez MOPR w Krośnie z siedzibą przy ul Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego RODO:

 

Co to jest RODO?

RODO to tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadzające m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MOPR Krosno  przetwarza moje dane?

MOPR Krosno przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń e tym socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? TAK. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych.
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno reprezentowany przez Dyrektora.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z MOPR Krosno poprzez email: poczta@moprkrosno.pl, tel. (13) 43-204-59, lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem email: iod@moprkrosno.pl, tel. . (13) 43-204-59 wew. 107. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wilusz.
W jakim celu MOPR Krosno przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

MOPR Krosno nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym MOPR Krosno powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR Krosno. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR Krosno, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez MOPS?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na MOPR, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? Przysługuje Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Skąd MOPR Krosno ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do MOPR Krosno. W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas MOPR Krosno ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskiwania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia MOPR Krosno z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.moprkrosno.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.moprkrosno.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
 3. W ramach serwisu internetowego www.moprkrosno.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.moprkrosno.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem oraz dostawców aplikacji.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Informacje w linku – zarzdzaj_cookie

 

 

 

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (dalej: „MOPR Krosno”) realizując zadania statutowe przetwarza Państwa dane osobowe.

Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie reprezentowany przez Dyrektora mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno.

Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59,

adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: iod@moprkrosno.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, a także kontakt listowy (pocztą) lub telefoniczny i w tym celu podajemy

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Pan Piotr Wilusz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Piastowska 58,38-400 Krosno, pok. 35 (I piętro)

tel. 13 43 204 59 wew 107

e-mail: iod@moprkrosno.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania. Co do zasady, w prawie wszystkich przypadkach przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jako Administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@moprkrosno.pl.

 

Składanie wniosków

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, (w dziale, którego sprawa dotyczy).

 

Dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)

Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód (klauzule informacyjne) i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres iod@moprkrosno.pl.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

·        przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

·        dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

 

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MOPR Krosno albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego Administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:

·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl)

Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz przepisów szczególnych, czyli ustaw do przyznania, bądź odmowy przyznania świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wsparcia rodziny, organizacji pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin, karty polaka, funduszu alimentacyjnego, lub podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałaniem narkomanii, orzekaniem o niepełnosprawności).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: inspektorgdpr@gmail.com.

Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności instytucji, bądź zawartych umów).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji statutowych oraz ustawowych zadań ciążących na administratorze.

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu w jakim dane są przetwarzane oraz przez okres archiwizacji wymagany dla poszczególnej kategorii danych opisanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOPR Krosno. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Font Resize