Informacje na temat prywatności na fanpage’u Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Krośnie na kanale Facebook.

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych (np. poprzez ciasteczka) na fanpage’u Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w KrośniePlacówki Wsparcia Dziennego w Krośnie kontrolowane jest przez kanał Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Krośnie nie otrzyma żadnych informacji z Facebooka o Twojej wizycie lub korzystaniu z fanpage’a. Dotyczy to również użytkowników, którzy odwiedzają fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Kiedy zostaniesz fanem:

Jeśli obserwujesz lub polubisz fanpage Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie lub Placówki Wsparcia Dziennego w Krośnie, Facebook dodaje twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam, jednak widzimy tylko Twoje informacje publiczne. Ty decydujesz o ustawieniach swojego profilu na Facebooku – co będzie widoczne dla innych, a co nie.

W ustawieniach Facebooka (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) masz możliwość aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage’y. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów tej strony.

 

Facebook dostarcza nam statystyki dotyczące naszych fanów. Są to anonimowe dane demograficzne, takie jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania. Korzystamy z tych statystyk, aby umieścić odpowiednie informacje w naszych wpisach lub precyzyjnie dobrać posty na Facebooku dla odpowiednich grup wiekowych. W ustawieniach Facebooka masz jednak możliwość wyłączenia profilowania statystyk i reklam. Nie możemy powiązać danych statystycznych z danymi z poszczególnych profilów naszych fanów.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie i Placówce Wsparcia Dziennego w Krośnie można znaleźć poniżej.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na Fanpage w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie i Placówce Wsparcia Dziennego w Krośnie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę (fanpage) tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno – zwany dalej Administratorem) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 58, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@moprkrosno.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust 1 lit. a i f RODO (tj. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnionego interesu administratora)

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” oraz:

 • kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
 • przesyłania informacji promocyjnych o aktualnych wydarzeniach, w szczególności przesyłania informacji o konkursach, a także zaproszeń na wydarzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • publikacji w celach promocyjnych instytucji na stronie internetowej i na portalu społecznościowym facebook zdjęć wykonanych podczas zajęć i uroczystości zarejestrowanych podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie lub Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania:

 • W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o umowy powierzenia.

               Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

              Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, doradcze, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  dotychczasowego przetwarzania

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Krośnie w zakresie monitoringu wizyjnego

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl), adres strony:  www.moprkrosno.pl   Numer NIP : 684-16-35-674     Numer : REGON: 370004853

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W MOPR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust 1 lit c RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • zapewnienia porządku publicznego i zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów MOPR Krosno oraz pozostałych osób przebywających na terenie i w budynku,
 • zabezpieczenie mienia Administratora przed zniszczeniem, kradzieżą

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej tj. nie dłużej niż 30 dni od zapisu.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


RODO dla   Interesanta

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez MOPR w Krośnie z siedzibą przy ul Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego RODO:

 

Co to jest RODO?

RODO to tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadzające m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MOPR Krosno  przetwarza moje dane?

MOPR Krosno przetwarza Państwa dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń e tym socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? TAK. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych.
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno reprezentowany przez Dyrektora.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z MOPR Krosno poprzez email: poczta@moprkrosno.pl, tel. (13) 43-204-59, lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem email: iod@moprkrosno.pl, tel. . (13) 43-204-59 wew. 107. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wilusz.
W jakim celu MOPR Krosno przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPR Krosno w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

MOPR Krosno nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym MOPR Krosno powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR Krosno. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR Krosno, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez MOPS?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na MOPR, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? Przysługuje Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Skąd MOPR Krosno ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do MOPR Krosno. W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas MOPR Krosno ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskiwania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia MOPR Krosno z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Klauzula Informacyjna – Zamówienia Publiczne

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno.

(Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.

Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO (tj. wyrażonej zgody, zawartej umowy i konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania na wykonanie zadania określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, a w przypadku wybranej oferty dalszym celem będzie realizacja przedmiotu zamówienia.

Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji w/w celu (tj. wyłonienia wykonawcy do realizacji usługi wynikającej z ogłoszenia i zawarcia umowy)

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu w jakim dane są przetwarzane tj. przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres archiwizacji wymagany dla poszczególnej kategorii danych opisanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOPR Krosno w związku z przepisami podatkowymi, rachunkowymi przez okres 5 lat oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty do tego uprawnione uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.

Informacje komu Administrator może przekazać Państwa dane:

  • Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
  • Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.) 
  • Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem  o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych lub reguluje to umowa powierzenia danych osobowych.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej Administratorowi.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.moprkrosno.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.moprkrosno.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
 3. W ramach serwisu internetowego www.moprkrosno.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.moprkrosno.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem oraz dostawców aplikacji.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Informacje w linku – zarzdzaj_cookie

 

Font Resize
Contrast