Skip to main content

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.104.2022

 

  Czytaj więcej…

Krosno, dnia 25 maja 2022 r.

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.97.2022

  Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie szuka ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Nabór trwa od 18 do 25 maja 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.


Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegóły i instrukcję wypełnienia i złożenia wniosku znajdziecie w linku poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8a738ed-2125-4681-947e-5ce961932a8a

Pliki do pobrania

  • Formularz ofertowy -Asystent osoby niepełnosprawnej Formularz ofertowy stanowiący załącznik numer 1 do oferty
  • Załącznik numer 4 do oferty
  • Załącznik numer 4a do oferty

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia formularza muszą być podpisane elektronicznie – do wyboru:

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie tel: 13 43 204 59.

Osoby do kontaktu:

  1. Paulina Cebula (wew. 118)
  2. Halina Matusz (wew. 137)
  3. Katarzyna Koszelnik – Biały wew. (126)

 

Całkowita wartość dofinansowania dla miasta Krosna wynosi 1 021 305,60 zł.

Postępowanie zostało podzielona na 2 części – szczegółowy opis oferty znajdziecie w załączniku numer 2 do oferty.