Skip to main content

 Krosno, dnia 28.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowy w Dziale Finansowo -Księgowym (1 etat)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku finansowo-księgowym.
3. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych, znajomość zasad księgowania oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej określonej dla jednostek budżetowych,
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe: Czytaj więcej…

Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych – (PLIK)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (PLIK)
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – (PLIK)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (PLIK)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie gminnym – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym – (PLIK)
 • Ustawa finansach publicznych – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – (PLIK)
 • Ustawa o informatyzacji – (PLIK)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej  (PLIK)

 

 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca nazwę jednostki z MOPS na MOPR – (PLIK)
 • Statut – (PLIK)
 • Kontrola Zarządcza

  1) Oświadczenie (PLIK)