Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej

Piecza Zastępcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) jednym z zadań powiatu jest organizowanie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną lub na wniosek rodziców, lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.                                                               

Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

– uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub

– legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze – osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.332), pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) posiadają stałe źródło dochodów,

9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

(dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka)

Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać kwalifikowaną rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tych informacji oraz o kontakt z nami pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 58

tel. 13-43-204-59

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:

– spokrewniona (osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

– niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

– zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

b) rodzinny dom dziecka.

Art. 42 ust. 1 powyższej ustawy określa, iż pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i  mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Art. 42 ust. 2 powyższej ustawy wskazuje, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

 

 

Rodziny pomocowe.

 

 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe (art. 39 ust. 2 powyższej ustawy). Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek,  opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 77 ust. 3 powyższej ustawy):

 

 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przyznany asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

 

Świadczenia pieniężne.

 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie (art. 80 w/w ustawy):

 

– 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

 

– 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

 

 

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 wskazanej ustawy starosta może przyznać:

 

 

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

b) świadczenie na pokrycie:

– niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

– wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

 

 

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

 

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 

– placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

 

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 

– socjalizacyjnego

– interwencyjnego,

– specjalistyczno-terapeutycznego,

– rodzinnego.

 

 

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 

– zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne,

 

rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

– realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

– umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

– podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

– zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

– obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

– zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

 Osoby uprawnione, kryteria:

 

– osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

– osoba została umieszczona w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu,

– co najmniej 3 letni okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub co najmniej roczny okres pobytu w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce

 

opiekuńczo-terapeutycznej,

– co najmniej na rok  przed osiągnięciem pełnoletniości usamodzielniany wychowanek wskazuje osobę, która podejmuje się funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby,

– złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem  procesu usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości; powyższy program podlega zatwierdzeniu przez dyrektora MOPR,

– zobowiązanie osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,

– pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł (w uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana pomimo przekroczenia wymienionej kwoty),

– pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, na kursach – jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

 

 

 

 Formy pomocy

 

– pomoc na usamodzielnienie

– pomoc na kontynuowanie nauki

– pomoc na zagospodarowanie

– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

– pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

– zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

 

 Wysokość pomocy pieniężnej i rzeczowej

 

– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – nie mniej niż 500 zł miesięcznie

– pomoc pieniężna na usamodzielnienie – jednorazowo lub w ratach:

 

 

 

Dla osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną:

 

 

– nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat 

dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 

– nie mniej niż 6.600 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

– nie mniej niż 3.300 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

– nie mniej niż 1.650 zł – jeżeli przebywała  pieczy zastępczej przez okres poniżej

2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

Do okresów pobytu wymienionych powyżej wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku, zakładzie, domu, schronisku.

 

– pomoc na zagospodarowanie – wypłacana jednorazowo nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł

– pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej

– osobie usamodzielnianej może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym


DODATEK ENERGETYCZNY  dla odbiorcy wrażliwego od 2014 r.

 

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy:

Kim jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej? Zgodnie z ustawą – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z poźn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE.

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2017 r.       

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi –11,22 zł/miesięcznie;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesięcznie;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

UWAGA! Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), zaświadczenie bankowe lub inny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. w kasie MOPR Krosno,
  2. na rachunek bankowy osoby wnioskującej.

 

WNIOSKI O DODATEK ENERGETYCZNY MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.01.2014 R 
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W KROŚNIE UL. PIASTOWSKA 58 
W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH POKÓJ NR 25 

 


KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m. in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania. Przysługuje:

– najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gminy jak i innych osób prawnych lub fizycznych;

– członkom spółdzielni mieszkaniowych mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

2. Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

 

LICZBA OSÓB POWIERZCHNIA NORMATYWNA DOPUSZCZALNE PRZEKROCZENIE POWIERZCHNI NORMATYWNEJ

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej 30%

1 osoba

35m ²

45,5m ²

2 osoby

40m ²

52,0m ²

3 osoby

45m ²

58,5m ²

4 osoby

55m ²

71,5m ²

5 osoby

65m ²

84,5m ²

6 osoby

70m ²

91,0m ²

7 osoby

75m ²

97,50m ²

8 osób

80m ²

104,0m ²

9 osób

85m ²

110,5m ²

10 osób

90m ²

117,0m ²

 

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalach mieszkalnych zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji (najniższa emerytura wynosi obecnie 1029,80 zł).

 

O dodatek można ubiegać się, jeśli średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza:

 

* 175 % najniższej emerytury tj, 1925,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

* 125 % najniższej emerytury tj, 1.375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

 

4. Wniosek należy pobrać i złożyć w MOPR Krosno na parterze w pokoju nr 25 – Dodatki mieszkaniowe.

 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

6. Kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego przekazywana jest na konto zarządcy domu, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem (dodatek mieszkaniowy może wynieść maksymalnie 50% wydatków na mieszkanie).

 

W przypadku, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę lub gaz przewodowy, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiącego część dodatku mieszkaniowego.

 

7. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego należy odebrać osobiście na początku każdego miesiąca.

 

8. W miesiącu, w którym kończy się dodatek mieszkaniowy (NIE WCZEŚNIEJ) Wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy

 

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów (do pobrania w pokoju nr 25) – za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku potwierdzony przez zarządcę domu. Osoby posiadające mieszkania w zasobach Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzają wniosek w administracji na osiedlu i w głównej siedzibie spółdzielni;

2. Wydruk za składniki czynszowe potwierdzony przez zarządcę domu – za miesiąc, w którym składany jest wniosek;

3. Zaświadczenia o dochodach wypełnione przez zakład pracy za 3 ostatnie miesiące – brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS – emerytalna, rentowa i chorobowa, (druk do pobrania w pokoju nr 25);

4. Zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe: decyzja z MOPR;

5. Alimenty zasądzone i dobrowolne: odcinki z 3 miesięcy lub wyrok sądu bądź oświadczenie w przypadku dobrowolnych świadczeń;

6. Emerytury, renty, zasiłki chorobowe: odcinki z 3 miesięcy, aktualną decyzję lub zaświadczenie z ZUS-u;

7. Gospodarstwo rolne: nakaz płatniczy;

8. Działalność gospodarcza: zaświadczenie z Biura Rachunkowego + oświadczenie;

9. Uczniowie szkół podstawowych: legitymacja szkolna;

10. Uczniowie gimnazjum: legitymacja szkolna;

11. Uczniowie szkół średnich i wyższych: aktualne zaświadczenia + decyzja o pobieraniu stypendium bądź jego brak;

12. Osoby odbywające służbę wojskową: zaświadczenie z jednostki wojskowej o pobieranym żołdzie;

13. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy: aktualne zaświadczenie;

14. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy: własnoręczne oświadczenie złożone w obecności urzędnika przyjmującego wniosek (w pokoju nr 25) o tym, że nie jest zarejestrowana w PUP, z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy osiągnęła dochód prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób;

15. Osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy: aktualne zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy;

16. Osoby wynajmujące lokal mieszkalny: umowa najmu bądź użyczenia;

17. Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

18. Właściciel domu jednorodzinnego: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, ostatnie rachunki (zapłacone) dotyczące wydatków za wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

 

19. Prognoza za prąd za ostatni okres rozliczeniowy.

 

 

U W A G A !!!

*Świadczenie to obowiązywało w okresie od 01.09.2005r do 30.09.2008r

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA!

 

Od 1 września 2005 roku pojawia się nowe świadczenie przysługiwać ono będzie osobom samotnie wychowującym dzieci, uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja (przez komornika) jest bezskuteczna, otrzymanie zaliczki uzależnione będzie również od spełnienia warunku kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł miesięcznie, kwota przyznanej zaliczki (maks. 380 zł. miesięcznie) na jedno dziecko, uzależniona będzie od ilości uprawnionych do zaliczek dzieci w rodzinie oraz wysokości dochodu na osobę. 

 

ilość zaliczek w rodzinie nie jest ograniczona 

osoby pozostające w związkach małżeńskich będą mogły ubiegać się o zaliczkę na okres jednego roku (tj. do 2006-08-31) o ile spełniają warunki określone w ustawie i złożą pozew o rozwód lub separację. 

 

wnioski o przyznanie zaliczek alimentacyjnych będzie należało składać za pośrednictwem komornika prowadzącego egzekucję alimentów. 

 

Inne szczegóły w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005 roku,

Dz.U. 86, poz. 732 z 17 maja br.

 

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) reguluje dwie istotne kwestie związane z brakiem skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Pierwsza z nich to postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa ściągalności alimentów, druga to pomoc państwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w związku z nieskuteczną egzekucją. 

 

Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest dziecku wychowywanemu w rodzinie niepełnej, w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, a także dzieciom wychowywanym przez osoby pozostające w związkach małżeńskich, w sytuacji gdy toczy się postępowanie o rozwód lub separację. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano pełnej kwoty należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. 

 

Za bezskuteczną egzekucję rozumie się egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Tym samym w sytuacji gdy komornik nie wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego całości należności z tytułu zasądzonych świadczeń alimentacyjnych egzekucja jest bezskuteczna. Jest ona bezskuteczna do czasu gdy komornik nie wyegzekwuje od dłużnika całości bieżących i zaległych alimentów. Brak przysłowiowej złotówki powoduje, że egzekucja jest bezskuteczna i jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki określone w ustawie przysługuje jej zaliczka alimentacyjna.

 

Kwota zasądzonych alimentów stanowi podstawę ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej. Wysokość zaliczki alimentacyjnej nie może przekroczyć wysokości zasądzonych alimentów. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przekazuje wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności na pokrycie zaległych jak i bieżących świadczeń alimentacyjnych przysługujących wierzycielowi. Dopiero po zaspokojeniu wierzyciela pozostałe kwoty przekazuje na wyodrębniony rachunek gminy na pokrycie należności wynikających z wypłacania zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej.

Komornik na dołączonym do wniosku o zaliczkę zaświadczeniu wykazuje kwoty wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych „za okres trzech ostatnich miesięcy” a nie kwoty wyegzekwowane „w okresie trzech ostatnich miesięcy”. Tym samym w przypadku istnienia zaległości powstałych na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego komornik wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne zalicza w pierwszej kolejności na poczet zaległych zobowiązań. Nie są one w takim wypadku świadczeniami „za okres trzech ostatnich miesięcy” lecz świadczeniami wyegzekwowanymi „w okresie trzech ostatnich miesięcy” zaliczonymi na poczet długu. Na zaświadczeniu o bezskuteczności egzekucji, świadczenia alimentacyjne wyegzekwowane „w okresie trzech ostatnich miesięcy” ale zaliczone na poczet długu nie są wykazywane. 

 

Gmina ustala wysokość zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego. Zaliczka nie może być wyższa niż kwoty określone w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy.

Zaliczka alimentacyjna ustalana jest na okres zasiłkowy (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Zmiany w wysokości wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego świadczeń alimentacyjnych wpływają na wysokość zaliczki alimentacyjnej w danym okresie zasiłkowym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 po upływie kwartału następuje rozliczenie pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym. W przypadku gdy kwota wyegzekwowanych alimentów w danym kwartale jest niższa od kwoty, na podstawie której ustalono wysokość zaliczki, osobie uprawnionej wypłaca się wyrównanie.

 

Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym a wysokością wyegzekwowanych alimentów (art. 10 ust. 8).

Zaliczka alimentacyjna – kwota ta wypacana jest przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem skierowanym do rodziców samotnie wychowujących dzieci (w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych) mających zasądzone alimenty, których egzekucja jest bezskuteczna oraz osób uczących się, w których przypadku egzekucja alimentów na podstawie tytułu wykonawczego jest nieskuteczna. Przysługuje również na dziecko wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie uzbezwłasnowolniona (wciąż pozostaje wymóg bezskuteczności egzekucji zasądzonych na rzecz dziecka alimentów). Podstawowym warunkiem jest więc pobyt małżonka w zakładzie karnym przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub prawomocne postanowienie sądu o jego całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Bez znaczenia pozostaje kto jest zobowiązany do alimentacji na rzecz na dzieci, na które złożony został wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. 

Przez rok czasu zaliczka przysługuje na dzieci wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli został złożony pozew o rozwód lub separację (art. 29 ust. 1). Nie jest konieczne, aby to współmałżonek był osobą zobowiązaną do alimentacji na rzecz dzieci na które przysługiwać będzie zaliczka alimentacyjna , jednak w takiej sytuacji dochód rodziny należy ustalić w oparciu o dochód obydwojga współmałżonków. Zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy do składu rodziny nie wlicza się współmałżonka jedynie w sytuacji, gdy jest on jednocześnie zobowiązany do alimentacji na rzecz któregokolwiek ze wspólnych dzieci. Okres jednego roku należy rozumieć jako okres 12 miesięcy liczony od momentu złożenia wniosku o zaliczkę alimentacyjną. W wielu przypadkach okres ten nie będzie pokrywał się z 12 miesięcznym okresem zasiłkowym.

 

 

 

Dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Krosno organem właściwym do wypłaty zaliczki alimentacyjnej jest realizujący te zadania z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, mieszczący się przy ulicy Piastowskiej 58. Wnioski można odbierać i informacji zasięgać w pokoju nr 14 telefon: 013 42 012 57. lub 013 43 204 59 wew 131

 

Z dniem 1 września 2008r. weszła w życie ustawa z 7 lipca 2007r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów i zastąpiła ona w/w ustawę.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

uregulowany ustawą z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się

bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Podstawowe warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu

alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, 

– zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata

następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

wraz z następującymi dokumentami:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka

rodziny,

– zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

– inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa

do świadczenia, w tym:

* dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej ( dowód osobisty wnioskodawcy,

akty urodzenia osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

* zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne

stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie Komornika Sądowego),

* orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

* odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem,

* orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby

uprawnionej,

* zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

* informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą

albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy

prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego

Font Resize
Contrast