Akcja – Szyjemy maseczki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

 

tel./ fax 13 43 204 59

e-mail: poczta@moprkrosno.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. 13 42 012  58

GODZINY PRACY MOPR KROSNO

Załatwianie spraw

  • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek, środę, piątek od godz. 12.00 do 14.00.
  • w szczególnych przypadkach w zależności od wynikającej sytuacji lub potrzeby strony przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  •  
  • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

  • Dział Pomocy środowiskowej i instytucjonalnej
  • wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w sprawach indywidualnych kontakt z pracownikiem danego rejonu opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30
  • Pozostałe Dzaiły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie pracują w godzinach od – 7:30 – 15:30.
     

 

{mosmap}

Całodobowy numer informacyjno – koordynacyjny 987   
Z numeru tego mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym. pod tym numerem zgłaszać można również potrzebę osobie potrzebującej.


Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie w sprawie powołania MKRPA

Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

 

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A 02 1240 1792 1111 0010 6152 0285

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Są to zadania własne i zlecone gminie, a także od 1 stycznia 1999r. zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Głównym celem realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Cel główny realizujemy poprzez:

zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych i zdrowotnych dla grup i osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie;

zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd., poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

stworzenie warunków i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin – przede wszystkim samotnych matek, bezdomnych i bezrobotnych – pozbawionych bezpieczeństwa socjalnego na skutek zdarzenia losowego lub sytuacji rodzinnej;

aktywizację korzystających z pomocy społecznej i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego;

współpracę z środowiskami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

Poszukujemy partnerów w celu: wymiany doświadczeń w zakresie pomocy społecznej.

Telefon zaufania
7:30 -15:30
13 43 25650

16:00 – 19:00
693 773 780

W sprawie dodatkowych informacji związanych z miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych działającą przy MOPR Krosno należy się kontaktować na numer telefonu 13 43 204 59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka t.j. od 7:30 – 15:30

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast