Akcja – Szyjemy maseczki

MOPR. 1162-1/1/17                                                                                             

                                                                                               Krosno, dnia 28 kwiecień 2017  r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego mieszczącej się
w Osiedlowym Domu Ludowym, 38-400 Krosno, Turaszówka, ul. J. Pawła II 33

– została wybrana i będzie zatrudniona Pani Aleksandra Orlik.

 

                                                                                                                            
 
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Osiedlowy Dom Ludowy – 38-400 Krosno, Turaszówka ul. J. Pawła II 33

Zakres wykonywanych zadań:

 

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

Czytaj więcej…

Strategia jest dokumentem planistycznym, który pozwala na ukierunkowanie długofalowych zamierzeń władz samorządowych Krosna i wykorzystanie potencjału oraz zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi naczelną orientację, która jest wytyczną postępowania i podejmowania przez władze miasta kluczowych decyzji w związku z sytuacjami, jakie zachodzą wewnątrz i w jej otoczeniu. Posługując się definicją teoretyka zarządzania Alfreda Chandlera strategia, to określenie głównych długofalowych celów oraz takiej alokacji zasobów, która jest konieczna do osiągnięcia tych celów. Podany kanon nie odnosi się wyłącznie do praktyki gospodarczej czy militarnej, lecz ma zastosowanie we wszystkich innych dziedzinach życia.
 

     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który w sposób bardziej szczegółowy odwołuje się do określonej sfery zadań publicznych. Jest ona dokumentem określającym główne kierunki działań polityki społecznej, mających na celu podniesienie jakości życia członków wspólnoty samorządowej, począwszy od zdiagnozowanych problemów, do stanu oczekiwanego przez mieszkańców. Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej, która nakłada na gminę i powiat obowiązek opracowania, uchwalenia i realizowania strategii.

Całość do pobrania w formie pliku pdf. STRATEGIA KROSNA 2017-2022

 

MOPR. 1162-1/4/16                                                                                              Krosno, dnia 29 grudzień 2016  r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie miasta Krosna zostali wybrani i będą zatrudnieni:

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast