Akcja – Szyjemy maseczki

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie należy wykonać następujące czynności :

EPUAP
 

 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Przejść do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" klikając na poniższy baner :
   
 3. Wybrać opcję "Załatw sprawę".
 4. Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 5. Po otwarciu formularza w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie", a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 6. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

 

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Empatia". W tym celu należy : 

 Empatia

 1. Przejść do portalu e-wnioski klikając na poniższy baner :
   
 2. Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 3. Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na portalu : Instrukcja składania wniosków w portalu informacyjno-usługowym Empatia

*  *  *  *

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2012 r. nr 712).


DZIAŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

      MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, co zburzyło dotychczasowy ład i porządek… – doświadczyłeś przemocy fizycznej lub psychicznej, – straciłeś bliską osobę, – może rozpada lub rozpadło się Twoje małżeństwo, straciłeś pracę, dzieci opuściły dom, lub całkiem inny dramat jest Twoim udziałem Jeżeli przeżywasz kryzys to właśnie na Ciebie czekamy i chcemy Ci pomóc. Nierozwiązany kryzys może być zagrożeniem. Ale przy właściwej pomocy możesz go pozytywnie wykorzystać dla własnego rozwoju.

 

PRZYJDŹ ! LUB ZADZWOŃ !

 

JEŻELI TRZEBA, MY PRZYJDZIEMY DO CIEBIE !

 

Krosno, ul. Legionów 8, I piętro – pokój nr 24

 Jeśli jesteś mieszkańcem Krosna i masz problem

 

Bezpłatne               tel.   (0-13) 420 26 87;    887 044 000


Poradnictwo  prawne
:        

                                     Wtorek      w godz.          8:00 – 15:00

Poradnictwo  socjalne:        

                                     Poniedziałek, środa   w godz.          7:30 – 18:00

                                     Wtorek, Czwartek, Piątek   w godz.     7:30 – 15:30

                                                                        

Poradnictwo  psychologiczne:             

                                     Poniedziałek – Piątek        w godz. 7:30  – 15:30

 

Jeżeli to co tu przeczytałeś dotyczy kogoś z Twojego otoczenia to zachęć go do skorzystania z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie, ul. Legionów 8

 

Jednostką pomocniczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który od grudnia 2005r. dysponuje pomieszczeniami hostelowymi
przy ul. Legionów 8 (pierwsze piętro).

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Krosno, dnia 26.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie wyższe, na kierunkach: ekonomia, politologia, administracja, prawo.

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

· ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

· ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn.zm.)

b) znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia
11.02.2016 r. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl),

c) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

d) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

b) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

c) przygotowywanie projektów decyzji,

d) sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

e) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań,

f) współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędem Skarbowym, Powiatowymi Urzędami Pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko administracyjne,

b) miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58, oraz w wyznaczonych przez Dyrektora punktach na terenie Gminy Miasto Krosno,

c) czas pracy: od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie,

d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,

e) bezpośredni kontakt z klientami,

f) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2016r.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie w miesiącu lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny

c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

e) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 08.03.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Oferty pracy, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UM Krosno, stronie internetowej www.moprkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał złożonych dokumentów i informację i niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób, których oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 13-43-204-59 wew. 104.

Administratorem danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58.

Przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskie Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez MOPR w Krośnie danych osobowych. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez MOPR w Krośnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i wyłonienia kandydata , który zostanie zatrudniony na w/w stanowisko. Powyższe dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest MOPR w Krośnie .
Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPR Krosno ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w/w procedurze naboru.

 

Jolanta Matys
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie


Załączniki do pobrania 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Krosno, dnia 29.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowy w Dziale Finansowo -księgowym (1 etat)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku finansowo-księgowym.
3. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych, znajomość zasad księgowania oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej określonej dla jednostek budżetowych,
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi bankowości elektronicznej.
2. Biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft, Word, Excel, Internet).
3. Znajomość obsługi programu Płatnik.
4. Pożądana znajomość obsługi programów FK Softres, Comarch CDN OPTIMA, Besti@, LBPP.
5.Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, terminowość oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 

 

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
2. Ewidencja dokumentów finansowo – księgowych.
3. Sprawdzanie i klasyfikacja wydatków strukturalnych.
4. Prowadzenie syntetyki i analityki do kont bilansowych i pozabilansowych.
5. Sporządzanie list płac dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie.
6. Obsługa programu finansowo-księgowego, obsługa programu Płatnik, Besti@.
7. Obsługa systemu bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.
8. Dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym
i Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.
10. Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Głównego księgowego.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58,

b) czas pracy: od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie,

c) stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze budynku,

d) praca siedząca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagający sprawności obu rąk,

e) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,

f) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwiecień 2016r.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie w miesiącu marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys i list motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

d) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

e) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Księgowy w Dziale Finansowo –księgowym” w terminie do dnia 11.03.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Oferty pracy, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UM Krosno, stronie internetowej www.moprkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał złożonych dokumentów i informację i niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób, których oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 13-43-204-59 wew. 104.

Administratorem danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58.

Przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskie Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie danych osobowych. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i wyłonienia kandydata , który zostanie zatrudniony na w/w stanowisko. Powyższe dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie .
Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w/w procedurze naboru.

 

Jolanta Matys
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie

 

Załącznik do konkursu na stanowisko Księgowy 

Font Resize
Contrast