Skip to main content

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku w przedmiocie realizacji zadania: ” Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej, w miejscu zamieszkania w 2022 roku”.

 

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Informacja dotycząca trwałości projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

 

Z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” w ramach Osi Priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Gmina Miasto Krosno ogłasza gotowość do świadczenia:

– usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki lub

– sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki

przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. co najmniej do końca
31 marca 2025 r.

Usługi skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Krosna, niesamodzielnych, po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.


W ramach trwałości projektu realizowane będą następujące usługi:

 

Teleopieka to całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej. Na opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki składają się na niego mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum teleopieki. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in.   lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

 

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
• pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
• pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
• pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
• pomocy w praniu odzieży i bielizny;
• pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się
w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
• towarzyszenie na spacerach;
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Nowe technologie mogą być dużym wsparciem w opiece osób starszych. Pozwalają
w znacznym stopniu odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić codzienne funkcjonowanie osób starszych, a opiekunom umożliwić godzenie ról, które pełnią w społeczeństwie. Usługę teleopieki można  wykorzystać we wsparciu i nadzorze nad osobami starszymi, zmniejszając jednocześnie wysiłek i stres opiekuna i poprawiając bezpieczeństwo seniorów.

 

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z ww. usług zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, nr. tel. 13 43 204 59.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie szuka ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Nabór trwa od 5 do 12 kwietnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.

Czytaj więcej…