Akcja – Szyjemy maseczki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Podstawa prawna:

art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 149 § 3, art.175 i  art.178 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Obowiązki kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

 • świadczenie pomocy osobie częściowo ubezwłasnowolnionej przy prowadzeniu jej spraw, w szczególności sprawowanie pieczy nad osobą pozostającą pod kuratelą  ( posiadając w tym zakresie jednocześnie kompetencję do dokonywania czynności faktycznych w sprawach dotyczących tej osoby np. spraw związanych z jej zdrowiem, pracą, organizacją spraw domowych
 • obowiązek sprawowania ogólnej pieczy nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wykonywany przez uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej podopiecznego, udzielanie mu rad, a w razie stwierdzenia zagrożenia jego interesów – występowanie z odpowiednim wnioskiem do sądu opiekuńczego.
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem.
 • uzyskanie zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo
 • składanie sprawozdań.
 • reprezentacja osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, oraz zarząd jego majątkiem – jeśli wynika z orzeczenia sądu. Wydane przez sąd opiekuńczy zaświadczenie określa zakres  uprawnień  kuratora.

Czytaj więcej…

Szanowni Mieszkańcy Krosna,

w związku ze stanem epidemii

informujemy, że

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

realizuje zadania publiczne w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Mieszkańcom,

w związku z tym

obsługa klientów w siedzibach przy ul. Piastowskiej 58 oraz ul. Legionów 8 prowadzona jest z ograniczeniami:

 • kontakt z klientem odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, pojedynczo, bez możliwości swobodnego poruszania się osób po budynku,
 • w sytuacji szczególnie uzasadnionej możliwy jest kontakt z pracownikami MOPR w innym miejscu, w tym na terenie budynku poza wydzieloną strefą,
 • nadal zalecane jest kontaktowanie się za pośrednictwem:
 • platformy ePUAP,
 • portalu Emp@tia,
 • e-mailowo: poczta@moprkrosno.pl, poczta@orzecznictwokrosnp.pl, dik@moprkrosno.pl,
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 56, 38-400 Krosno
 • telefonicznie na podane obok numery:

 

 1. Sekretariat – 13 43 204 59  lub 13 43 234 01
 2. Dział świadczeń rodzinnych –  13 42 012 58
 3. Dział Interwencji Kryzysowej – 13 42 026 87 
 4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 13 43 685 82.
 • przesyłki i dokumenty należy przekazywać w poszczególnych lokalizacjach Ośrodka, wkładając do kartonowego pudełka, znajdującego się przy drzwiach wewnątrz budynku.

 

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania. Spotkania będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego tj.:

 • pomiar temperatury,
 • utrzymanie odpowiedniej odległości,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,
 • wywiad wstępnej kwalifikacji,
 • w miarę możliwości posiadanie rękawiczek.

 

Prosimy również o przychodzenie bez osób towarzyszących.

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach pracy zdalnej, poprzez pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, grupowym uczestnictwie w grach i zabawach oraz proponowanie ciekawych przedsięwzięć rozwijających pasje i zainteresowania. Wychowawcy utrzymują z dziećmi i młodzieżą kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez komunikatory internetowe.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przyjmuje wnioski i udziela informacji przy ul. Piastowskiej 58, pod telefonem 13 43 204 59.

 

 Punkt Pomocy Terapeutycznej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin

Z dniem 27-04-2020r wznawia pracę Punkt Pomocy Terapeutycznej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin w Krośnie. Spotkania indywidualne odbywać się będą w budynku przy ul. Legionów 8 w poniedziałki 16.00-20.00, wtorki i środy w godzinach 16.00-19.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania –  nr telefonu kontaktowego 13 43 664 86

W tych dniach można też kontaktować się telefonicznie z osobami prowadzącymi terapię.

Poradnictwo prawne od dnia 1.06.2020r. w godzinach 14.30-16.30 – konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu 13 42 02 687 lub spotkania bezpośrednie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Specjalistyczne poradnictwo

Poradnictwo socjalne – w poniedziałkiśrody w godzinach 15.40 – 18.00 pod numerem telefonu 13 420 26 87, dyżur w budynku przy ul. Legionów 8 – Dział Interwencji Kryzysowej,

Poradnictwo psychologiczne – w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30 – 11.30 oraz czwartki i piątki w godzinach 11.30 – 15.30 – kontakt telefoniczny pod numerem telefonu       13 42 026 87 lub 887 044 000, dyżur w budynku przy ul. Legionów 8 – Dział Interwencji Kryzysowej.

Poradnictwo prawnewe wtorki w godzinach 7.30 – 14.30 – kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 42 026 87 lub 887 044 000, dyżur w budynku przy ul. Legionów 8 – Dział Interwencji Kryzysowej.

 

Infolinia na temat pomocy osobom w kwarantannie

13 43 204 59  lub 693 773 780

codziennie w godzinach 7.30 – 19.00

W imieniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie składam Serdeczne podziękowanie dla:

Pani Agnieszki Ćwiąkała  oraz  Pani Izabeli Gonet  z Fundacji Lanka w Krośnie

oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w szycie maseczek ochronnych, które od Was otrzymaliśmy. Dzięki Waszej szlachetnej postawie razem z podopiecznymi możemy poczuć się znacznie bezpieczniej. Wasze zaangażowanie w niesienie pomocy nadaje pełny sens solidarności międzyludzkiej. Dziękujemy Wam wszystkim za wasze wielkie serca. Cieszymy się, że myślicie i troszczycie się o nasze wspólne bezpieczeństwo. Liczymy też na to, że w przyszłości, o ile będzie taka potrzeba, będziecie o nas pamiętać.

 

Fundacja LANKA, ul. Ks. J. Popiełuszki 33, 38-400 Krosno przekazała maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla MOPR Krosno w łącznej ilości 120 szt

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. “Stan epidemii – szyje kto może” realizowane przez Fundacje Lanka, współfinansowane ze środków publicznych otrzymanych od Gminy Miasto Krosno oraz funduszy pozyskanych od sponsorów

 

Iwona Wójcik-Druciak

                                                                                           Dyrektor MOPR w Krośnie

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

1 maja 2020 roku obchodziliśmy nasze Święto –  

30 lat temu w każdej gminie powstał Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

           Wiele osób pamięta ten dzień, była świadkiem i uczestnikiem jak zmieniała się Nasza praca, jak z biegiem przemian społecznych i gospodarczych w naszym kraju zmieniały się również potrzeby naszych klientów (ongiś zwanych podopiecznymi). Ciężko i dobrze przez te lata wykonywaliśmy Naszą pracę, niech ten przymiotnik „dobrze” pozostanie nadal z Nami.

            Życzę wszystkim Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, aby duch wiary w ideały pomocy społecznej przyświecał Wam (i mnie) w dalszych latach pracy. Przeszkód mamy wiele, szczególnie boli niezrozumienie tych, którzy powinni rozumieć, bo często na godność ludzką i ochronę dóbr prawnych (takich jak życie, zdrowie, wolność, cześć czy swoboda sumienia) w swoich przedsięwzięciach się powołują.

            W tym miejscu chciałabym podziękować Tym, dzięki którym jestem tutaj z Wami w naszej „Pomocowej Rodzinie”.

            Dziękuję moim Koleżankom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, pod których troskliwym, profesjonalnym okiem stawiałam pierwsze kroki w zawodzie pracownika socjalnego. Szczególne miejsce w moim sercu ma moja Pani Kierownik – Pani Lucyna Baran. Brakuje mi słów, aby Ją określić, powiem krótko: mądrość, dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy, to Jej główne cechy. Dziękuję Wam Koleżanki za blisko 11 lat wspólnej pracy.

            Pracując w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju miałam przyjemność obcowania z ludźmi zaangażowanymi w swoją pracę i kierującymi się najwyższymi wartościami. Stworzyliśmy zespół szanujących się ludzi, co w Naszej pracy jest kluczowe. Dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy za wspólne realizowanie celów i zadań pomocy społecznej, za Wasze wsparcie i serce. Tęsknię!

            Dziękuję moim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za pracę i uczenie się siebie nawzajem przez miniony rok. 

 

            W imieniu Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dziękuję byłym Pracownikom Wojewódzkich Zespołów Pomocy Społecznej przy Urzędach Wojewódzkich w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie za współpracę w tym przełomowym dla pomocy społecznej okresie. 

            Szczególne podziękowania i najlepsze życzenia przesyłam od Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dla Pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie za Wasz profesjonalizm, kulturę osobistą i cierpliwość…

 

                                                                                              

Iwona Wójcik-Druciak

                                                                                           Dyrektor MOPR w Krośnie

Font Resize
Contrast