Akcja – Szyjemy maseczki

Całodobowy numer informacyjno – koordynacyjny 987   
Z numeru tego mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym. pod tym numerem zgłaszać można również potrzebę osobie potrzebującej.


Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie w sprawie powołania MKRPA

Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

 

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A 02 1240 1792 1111 0010 6152 0285

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Są to zadania własne i zlecone gminie, a także od 1 stycznia 1999r. zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Głównym celem realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Cel główny realizujemy poprzez:

zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych i zdrowotnych dla grup i osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie;

zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd., poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

stworzenie warunków i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin – przede wszystkim samotnych matek, bezdomnych i bezrobotnych – pozbawionych bezpieczeństwa socjalnego na skutek zdarzenia losowego lub sytuacji rodzinnej;

aktywizację korzystających z pomocy społecznej i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego;

współpracę z środowiskami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

Poszukujemy partnerów w celu: wymiany doświadczeń w zakresie pomocy społecznej.

Telefon zaufania
7:30 -15:30
13 43 25650

16:00 – 19:00
693 773 780

W sprawie dodatkowych informacji związanych z miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych działającą przy MOPR Krosno należy się kontaktować na numer telefonu 13 43 204 59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka t.j. od 7:30 – 15:30

Czytaj więcej…

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie należy wykonać następujące czynności :

EPUAP
 

 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Przejść do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" klikając na poniższy baner :
   
 3. Wybrać opcję "Załatw sprawę".
 4. Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 5. Po otwarciu formularza w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie", a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 6. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

 

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Empatia". W tym celu należy : 

 Empatia

 1. Przejść do portalu e-wnioski klikając na poniższy baner :
   
 2. Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 3. Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na portalu : Instrukcja składania wniosków w portalu informacyjno-usługowym Empatia

*  *  *  *

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2012 r. nr 712).

Font Resize
Contrast