Skip to main content

Procedura zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta MOPR Krosno.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług MOPR Krosno osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do MOPR Krosno z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to MOPR Krosno niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku MOPR Krosno jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

 Złożenie wniosku

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (powołany zarządzeniem Nr 806/20  Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Urząd Miasta Krosna

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy MOPR Krosno  nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

 

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych lub ich elementów do których dostęp zapewnia MOPR Krosno może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez MOPR Krosno, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez MOPR Krosno następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez MOPR Krosno nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to MOPR Krosno niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem MOPR Krosno powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

 

Złożenie żądania

Żądania rozpatrywane są przez Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (powołany zarządzeniem Nr 806/20  Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Urząd Miasta Krosna

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Na wyżej podany kontakt można składać żądania o zapewnienia dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. MOPR Krosno odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez MOPR Krosno, wskazanej w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do MOPR Krosno skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skarga zostanie przekazana do Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno.

 

Sytuacja osób małoletnich bez opieki prawnej –

postępowanie z art. 25 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.

  Czytaj więcej…

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,

– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,

– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,

– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,

– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

 

Czytaj więcej…

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.
W ramach projektu oferujemy :
1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h; 2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h.

Czytaj więcej…