W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawców placówek wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

1. Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu.

2. Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

 

Miejsce i czas wykonywania zadań:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20
– w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33 – w okresie od 8 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4) Ochotnicza Straż Pożarna  – Polanka, ul. Decowskiego 107– Polanka, 38-400 Krosno,
ul. Decowskiego 107- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej…

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowska 58  ogłasza nabór na stanowisko psychologa (1 etat)

 

Główne obowiązki:

 

1) Przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii psychologicznej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka , dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz sporządzanie okresowej opinii dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

2) Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonych.

3) Udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy.

4) Udzielanie pomocy psychologicznej osobom pełnoletnim opuszczających pieczę zastępczą.

5) Współpraca z pracownikami socjalnymi w  celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym czy przemocą w rodzinie.

6) Udział w przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego wraz z pracownikiem socjalnym u podopiecznych – w uzasadnionych przypadkach.

7) Porady, konsultacje, dla osób korzystających z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej w tym:

– prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy domowej i sprawców przemocy w rodzinie, głównie w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– udzielanie pomocy psychologicznej w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo–wychowawczych,

– przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar/sprawców przemocy w rodzinie,

– współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Grupami Roboczymi,

– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.

 

Wymagania niezbędne:

– dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe ( mile widziane):

– kursy/szkolenia dot. pracy terapeutycznej,

– doświadczenie związane z udzielaniem poradnictwa, diagnostyką, terapią,

– praktyka w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy domowej,

– doświadczenie w organizowaniu grup wsparcia,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych,

 

 

 

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.moprkrosno.pl),

– list motywacyjny (z uwagi na telefoniczne uzgadnianie terminów rozmów prosimy
o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego)
,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (staż pracy, praktyki, staże),

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.09.2017 r.

w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 (piętro, pokój nr 39) w godzinach od 7:30 do 15:30z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ,,Psycholog ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę drogą telefoniczną.

 

Krosno, dnia 21.09.2017 r.

Dokumenty do pobrania  kwestionariuszoświadczenie

Na czym polega pomoc społeczna?

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Kto ma prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP;
 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Z jakich powodów udzielana jest pomoc społeczna?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Jakie są rodzaje świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 • świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.
 • świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2 powodów przyznania pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jak oblicza się dochód?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
 2. Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Procedura przyznania zasiłku, świadczenia:

 • należy zgłosić ustnie lub wnieść podanie na piśmie o udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu / przeprowadza tzw. Wywiad środowiskowy/. Poznaje jej sytuację życiową i finansową. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego
 • pracownik socjalny sprawdza również możliwości uzyskania pomocy od krewnych w linii protej (dzieci, rodzice) – dot. alimentacji od krewnych w linii prostej (dzieci – rodzice, rodzice – dzieci)
 • ma podstawie zebranych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wynikające i stanowiące podstawę planowania pomocy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie powyższych dokumentów wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia oraz o powodach wydania takiej decyzji

Kiedy zasiłek może zostać nie przyznany?

 1. Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością,
 2. Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej /tzw. "kryterium dochodowe""/
 3. Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody
 4. Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
 5. Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
 6. Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np.: marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy, przyznana pomoc wydatkowana jest niezgodnie z przeznaczeniem, między stanem faktycznym a przedstawianymi dochodami są dysproporcje.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowuje się na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Krosna i jednostek organizacyjnych Miasta.
Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie.

Font Resize