Grupa wsparcia dla kobiet

– ofiar przemocy domowejmieszkających w Krośnie

 w Dziale Interwencji Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Krośnie ul. Legionów 8 (I piętro) pokój 22

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie,

które odbędzie się 

14.03.2018r. (środa) o godz. 10:00

 

Udział w grupie jest bezpłatny!!!

 

 

Informacja i zapisy pod numerem tel. 13 420 26 87

ZAPROSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

w 2018r.bedzie realizatorem

Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w ’’Programie’’ prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty do końca maja 2018r. z kierownikiem Działu Interwencji Kryzysowej MOPR – Alicją Zaremba,

ul. Legionów 8 (I piętro)

Telefon kontaktowy: 13 42 02 687

Zajęcia trwać będą od czerwca do listopada 2018r.

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 58, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl)
 2. Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz przepisów szczególnych, czyli ustaw do przyznania, bądź odmowy przyznania świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wsparcia rodziny, organizacji pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin, karty polaka, funduszu alimentacyjnego, lub podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałaniem narkomanii, orzekaniem o niepełnosprawności).
 3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: inspektorgdpr@gmail.com.
 4. Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności instytucji, bądź zawartych umów).
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji statutowych oraz ustawowych zadań ciążących na administratorze.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu w jakim dane są przetwarzane oraz przez okres archiwizacji wymagany dla poszczególnej kategorii danych opisanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOPR Krosno. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

MOPR. 1162-1/7/17                                                                                             

                                                                                              Krosno, dnia 14 grudnia 2017  r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawców placówek wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

1. Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu.

2. Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

 

Miejsce i czas wykonywania zadań:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20
– w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33 – w okresie od 8 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4) Ochotnicza Straż Pożarna  – Polanka, ul. Decowskiego 107– Polanka, 38-400 Krosno,
ul. Decowskiego 107- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7- w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej…

Font Resize