Akcja – Szyjemy maseczki

Krosno, dnia 4.11.2013r.
 
Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, zwany dalej Zamawiającym, w dniu 4.11.2013r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna– utrzymanie trwałości projektu
pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
, w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

MOPR.341/1/13                                                            Krosno, 24.10.2013r.

 Zainteresowani wykonawcy
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

   Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj więcej…

MOPR.341/1/13                                                            Krosno, 28.10.2013r.

 Zainteresowani wykonawcy
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

Czytaj więcej…

Krosno: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna
Numer ogłoszenia: 429862 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 43 204 59, faks 13 43 204 59.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moprkrosno.pl

Czytaj więcej…

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej mieszkających w Krośnie w Dziale Interwencji Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie ul. Legionów 8 (I piętro) pokój 22

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie, które odbędzie się 22.10.2013r (wtorek) o godz. 9:00

Grupa wsparcia:

Pomaga wyjść z izolacji
Wzmacnia szacunek do samej siebie
Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy psychologicznej socjalnej i medycznej
Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami
Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych

Udział w grupie jest bezpłatny!!!
Informacja i zapisy pod numerem tel. 13 420 26 87
Pytania kierować – dik@moprkrosno.pl

Font Resize
Contrast