Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

  • odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
  • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
  • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

Zapraszamy

 

osoby chętne do wzięcia udziału

Programie korekcyjno-edukacyjnym

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zgłoszenia można kierować osobiście do Działu Interwencji Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

  1. Legionów 8, I piętro pokój nr 20

lub

telefonicznie – 13 420 26 87

do 15.06.2019r.

Pamiętaj nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje zachowanie.

Skorzystasz Ty i Twoja rodzina

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Podstawa prawna:

art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 149 § 3, art.175 i  art.178 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Obowiązki kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

  • świadczenie pomocy osobie częściowo ubezwłasnowolnionej przy prowadzeniu jej spraw, w szczególności sprawowanie pieczy nad osobą pozostającą pod kuratelą  ( posiadając w tym zakresie jednocześnie kompetencję do dokonywania czynności faktycznych w sprawach dotyczących tej osoby np. spraw związanych z jej zdrowiem, pracą, organizacją spraw domowych
  • obowiązek sprawowania ogólnej pieczy nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wykonywany przez uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej podopiecznego, udzielanie mu rad, a w razie stwierdzenia zagrożenia jego interesów – występowanie z odpowiednim wnioskiem do sądu opiekuńczego.
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem.
  • uzyskanie zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego częściowo
  • składanie sprawozdań.
  • reprezentacja osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, oraz zarząd jego majątkiem – jeśli wynika z orzeczenia sądu. Wydane przez sąd opiekuńczy zaświadczenie określa zakres  uprawnień  kuratora.

Kurator obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod kuratelą i interes społeczny. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

 

Zgodnie z art.  179 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a  sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Czytaj więcej…

Zmiany dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01 lipca 2019 r.

 

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od                            1 sierpnia2019 r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone                                    z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast