Skip to main content

Krosno, dnia 25 maja 2022 r.

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.97.2022

  Czytaj więcej…

Informacja

 

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna łącznie kwotę 129 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1.

 

 

 

ZADANIE NR 1

 

Świadczenie usług udzielenia schronienia dla bezdomnych mężczyzn przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Wartość części: 129 600,00 zł